google10e6a3399c249373.html

A?rA?dA�a zapA�onu

Potencjalne A?rA?dA�a zapA�onu

Przepisy precyzujA� 13 efektywnych A?rA?deA� zapA�onu, naleA?A� do nich: gorA�ce powierzchnie,A�pA�omienie i gorA�ce gazy ( w tym gorA�ce czA�stki),A�A�iskry wytwarzane mechanicznie,A�urzA�dzenia elektryczne,A�A�prA�dy bA�A�dzA�ce oraz katodowa ochrona przed korozjA�,A�A�elektrycznoA�A� statyczna (wyA�adowania snopiaste, A�stoA?koweA�i z obA�oku pyA�u),A�uderzenie pioruna,A�fale elektromagnetyczne o czA�stotliwoA�ci radiowej (od 104 Hz do 3×1012 Hz),A�fale elektromagnetyczne o czA�stotliwoA�ci od 3×1011 Hz do 3×1015 Hz,A�promieniowanie jonizujA�ce,A�ultradA?wiA�ki,A�sprA�A?anie adiabatyczne i fale uderzeniowe,A�reakcje egzotermiczne oraz wA�A�cznie z samozapaleniem siA� pyA�A?w.

zrodlazaplonu

Do wystA�pienia wybuchu potrzebne sA� zatem nastA�pujA�ce elementy: materiaA� palny wymieszany z powietrzem, stA�A?enie materiaA�u palnego, ktA?re musi mieA�ciA� siA� w okreA�lonych granicach oraz A?rA?dA�o zapA�onu. W warunkach przemysA�owych A�istnieje wiele A?rA?deA�, ktA?re mogA� zapoczA�tkowaA� spalanie i wybuch mieszanin pyA�owo-powietrznych. NajczA�stszymi A?rA?dA�ami zapA�onu w przypadku wybuchA?w pyA�A?w wystA�pujA�cych na stanowiskach pracy sA� iskry mechaniczne. Na podstawie zebranych materiaA�A?w majA� swA?j udziaA� aA? w 30% zdarzeA�. Do innych znaczA�cych A?rA?deA� zapA�onu naleA?A� rA?wnieA?: elektrycznoA�A� statyczna, tarcie oraz tlA�ce siA� miejsca.

 

A?rA?dA�a zapA�onu moA?na podzieliA� na aktywne i pasywne.A�